• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

וועדת הקליטה

הוועדה נבחרת אחת לשנתיים, אחראית על תהליך קבלת תושבים לישוב ואיקלומם.

הישוב עושה מאמץ רב על מנת להגביר את קליטת המשפחות. מתוך כך ועדת הקליטה פועלת במלוא המרץ ע"פ תכנית מפורטת הכוללת מספר תחומים:

קליטת חוץ – פרסום חוץ במקומות רלוונטיים. קבלת פניות ממשפחות מתעניינות ולוויין בתהליך הקליטה.

קליטת פנים (בשיתוף עם ועדת איקלום) – חיזוק הקשר הקהילתי, וליווי צמוד של משפחות חדשות שזה עתה נקלטו. הפעלת מערך של משפחות מאמצות, חלוקת ערכת מידע לנקלט הכוללת מידע עדכני, ארגון ערבי חברה והכרות בין תושבים שנקלטו לתושבים הוותיקים.

וועדת איקלום:

ועדה חופפת לוועדת קליטה, אחראית לדאוג למשפחות החדשות, דואגת למשפחה מלווה לכל משפחה חדשה ולאקלומה.